dot dot
หลักสูตรการพัฒนาองค์กร OD

    กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

การพัฒนาองค์กร
OD , Organization  Development

 

     การพัฒนาองค์กร (Organization  Development) หรือที่เรียกว่า O.D. เป็นหลักสูตรที่นำมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาปรับปรุงคุณภาพองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาองค์กรเป็นการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เจริญก้าวหน้า หรือดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยการสร้างปัจจัยต่าง ๆขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้สอดคล้องตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
 
     การพัฒนาองค์กร (Organization  Development) ต้องใช้ความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเดิมขององค์กร
  
 
 
    ทั้งนี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และ พนักงานทั้งองค์กร ซึ่งต้องใช้เครื่องมือและกระบวนการเทคนิคทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบกระบวนการวิจัยเชิงแก้ปัญหาอื่นๆเป็นแม่แบบ 
 
 
 
 
     การพัฒนาควรจะมีการพัฒนาทุกส่วนขององค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กรทุกภาคส่วนได้ใช้ศักยภาพ หรือสติปัญญาอย่างเต็มที่ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงองค์กร  ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ไปพร้อมๆกับความต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และจะนำมาซึ่ง ผลผลิต สินค้าหรือบริการ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆขึ้นไป
 
     การพัฒนาองค์กร Organization  Development ต้องดำเนินการกระทำการอย่างต่อเนื่องตลอดเป็นระยะเวลาอันยาวนาน    ซึ่งทำให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
 
 
     การพัฒนาองค์กร Organization  Development หรือ OD นั้น เป็นหลักสูตร ที่น่าจะครอบคลุมโดยรวบรวมการพัฒนาองค์กรหรือบุคคลากรในหลักสูตรอื่นๆไว้แทบทั้งหมด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ที่ให้คำแนะนำ หรือ อาจารย์วิทยากร ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านพร้อมประสบการณ์มากกว่าหลักสูตรอื่นๆ
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com