dot dot
หลักสูตร การจัดทำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

การจัดทำ
วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission)
เป้าหมาย (
Goal)

 

     วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง
 
     การมองภาพอนาคตของ ผู้บริหาร บุคลากร และพนักงาน ภายในองค์กร  โดยแกำหนดจุดมุ่งหมายหรือจุดหมายหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วเดินหน้ามุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ จุดหมายปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน และมีความเป็นไปได้
 
     ความสำคัญของวิสัยทัศน์
          1. ช่วยกำหนดทิศทางที่จะดำเนินชีวิตหรือกิจกรรมองค์กร         
              โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน
 
          2. ช่วยให้รู้ว่า ทุกคนมีความสำคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง
              และรู้ว่าจะทำอะไร : What ทำไมต้องทำ : Why ทำอย่างไร : How
              และทำเมื่อใด : When
 
          3. สร้างความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ  
              มีการทำงานอย่างมีเป้าหมายด้วยความทุ่มเทเพื่อคุณภาพ
              ด้วยความภาคภูมิใจ
 
          4. ช่วยกำหนดมาตรฐาน องค์กรที่มีคุณภาพ
              และสังคมที่เจริญก้าวหน้ามีความเป็นเลิศในทุกด้าน
 
 
 
     พันธกิจ (Mission) หมายถึง
 
     จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายพื้นฐานและเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องทำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ พันธกิจมีคำที่ใช้แทนกันอยู่หลายคำ เช่น ภารกิจหรือปณิธาน พันธกิจคือ
 
    จุดมุ่งหมายบนพื้นฐานที่แสดงเหตุผลหรืออธิบายว่องค์กรจึงเกิดขึ้นมาหรือดำรงอยู่เพื่อจุดประสงค์อะไร เป็นหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์

    
การวิเคราะห์ภารกิจหรือพันธกิจขององค์กร (Mission Aanlysis) เพื่อตรวจสอบว่า งานหลักและเป้าหมายหลักขององค์กรที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ยังมีความเป็นอยู่หรือไม่ งานหรือกิจกรรมใดๆควรยกเลิก มีรายละเอียดที่ต้องวิเคราะห์ ยกตัวอย่างคร่าวๆ ดังนี้
เช่น

 
         องค์กรควรอยู่ในธุรกิจอะไร
          จุดประสงค์ที่แท้จริงขององค์กร นอกจากมุ่งหวังกำไรแล้ว
          องค์กรยังมีจุดมุ่งหมายอะไรอีก
          เอกลักษณ์หรือจุดเด่นเฉพาะขององค์กร
          กลุ่มลูกค้าหลัก กลุ่มที่สำคัญคือใครบ้าง
          ผลิตภัณฑ์หรือบริการในปัจจุบันคืออะไร และในอนาคตควรจะเป็นอะไร
          ส่วนการตลาดที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคตคือส่วนไหนบ้าง 
          ขอบข่ายการจัดจำหน่ายกว้างและครอบคลุมแค่ไหน
          ธุรกิจของเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากที่เคยเป็นมาเมื่อหลายปีที่ผ่านมา
          ในอนาคตข้างหน้า ธุรกิจของเราจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปเป็นอะไร
          ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มุ่งหวังและต้องการมากที่สุดของเราคืออะไร
          มีวิธีการวัดผลสำเร็จอย่างไร
 


     เป้าหมาย ( Gold)
 
     เป้าหมาย หมายถึง สิ่งที่จะต้องทำให้สำเร็จในแต่ละงาน และอยู่ในกรอบของการตั้งความต้องการตามบทบาทหน้าที่เอาไว้ ความต้องการหรือทิศทางในการปฏิบัติงาน นั้นต้องแสดงให้ปรากฏเป็นรูปแบบเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ที่จะทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
     การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมายนั้น ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นขององค์กรมากๆ เมื่อเราเริ่มดำเนินการไประยะหนึ่งแล้ว หากเกิดความผิดพลาด โอกาสที่จะกลับมาแก้ไขให้ดีได้นั้นเป็นไปได้ไม่มากนัก ทั้งยังเสียเวลา และบุคลากรในการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น
 
 
     การจัดทำวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และย่อมต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญ หรือ อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญเฉพาะด้าน
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้

 
หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com