dot dot
หลักสูตร การจัดทำ 5 ส. เพื่อพัฒนาองค์กร

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

การจัดทำ 5 ส.
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร

 

      บริษัท หน่วยงาน องค์กร ต่างๆนั้นย่อมต้องความต้องการ มีเป้าหมายที่จะผลิตสินค้าหรือผลงานที่มีคุณภาพให้ลูกค้า ผู้บริโภค หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  หน่วยงาน องค์กรจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรจำนวนมากมาทำงานร่วมกัน 
 
     ทุกบริษัท ทุกองค์กรจึงจำเป็นกิจกรรมที่บุคลากรทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนางานและองค์กรหรือบริษัทให้มีประสิทธิภาพมีศักยภาพสามารถผลิตสินค้าคือให้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น หากหน่วยงานหรือองค์ใดไร้ระเบียบ สกปรก ไม่สะดวกในการทำงาน ไม่ปลอดภัย ก็จะส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากรลดลง
 
     กิจกรรม 5 ส จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่บุคลากรต้องให้ความสำคัญและร่วมมือปฏิบัติเพื่อช่วยกันพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
 
     5 ส มาจากคำย่อ 5 S ( 5 เอส ) เป็นอักษรตัวแรกในภาษาญี่ปุ่น 5 คำคือ

         
1. Seiri ( เซริ ) = สะสาง
              คือการคัดแยกของใช้ให้ชัดเจนระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้และ
              ของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ต้องขจัดทิ้งไป
 
          2. Seiton ( เซตง ) = สะดวก
             
คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบ
              สามารถหยิบฉวยใช้งานได้ทันที 

         
3. Seiso ( เซโซ ) = สะอาด
              คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
              ให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่มีเศษขยะ ไม่ให้สกปรกเลอะเทอะ
 
          4. Seiketsu ( เซเคทซึ ) = สุขลักษณะ
              คือการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีภายในองค์กรร่วมกัน 
 
          5. Shitsuke ( ซึทซึเคะ ) = สร้างนิสัย
              คือ การรักษาและปฏิบัติ 4 ส ข้างต้น
              หรือสิ่งที่กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย
 
  
 
     กระบวนการจัดทำ 5 ส. นั้นสามารถปรับใช้ได้ในทุกสถานการณ์ทุกองค์กรเพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคคลากรให้มีคุณภาพหลากหลายแนวทาง เช่น
                5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต
                5 ส. เพื่อคุณภาพชีวิต
                5 ส. เพื่อสุขภาพภายในองค์กร
                5 ส. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพพัฒนาองค์กรโดยรวม
 
               
       ทุกกระบวนการในการจัดทำ 5ส. ต้องใช้จิตสำนึกและความร่วมมือจากทุกแผนก ทุกฝ่าย ทุกคน ภายในองค์กร เพื่อการกันช่วยดำเนินการกระบวนการ 5ส.ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้

 
หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com