dot dot
หลักสูตร การทำงานอย่างมีความสุข

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

หลักสูตรการทำงานอย่างมีความสุข


 

      คนเราเมื่อเกิดมาและก้าวย่างเข้าสู่วัยทำงาน ทุกคนต้องทำงาน และเชื่อว่าทุกคนอยากเริ่มต้นการทำงานอย่างมีความสุขด้วยกันทั้งนั้น  แต่โอกาสในการทำงานอย่างมีความสุขนั้น จะเกิดขึ้นได้ ไม่ง่ายนัก หลายท่านไม่ชอบงานที่ทำอยู่  เบื่องาน เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ อยากเปลี่ยนงานใหม่ 
 
     นั่นคืออาการที่ไม่มีความสุขกับการทำงาน การทำงานที่มีความสุข อาจเริ่มด้วย การเลือกงาน หรือมีความต้องการที่จะได้งานที่เรารัก ที่ชอบ ที่ถนัด แน่นอนว่า ถ้าเรายังไม่สามารถเลือกทำในงานที่เราชอบ หรือที่เรารักได้ ปัญหา ไม่มีความสุขกับการทำงาน ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา อาจเป็นเพราะะสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากที่เราไม่ได้ทุ่มเท หรือ มุ่งมั่น ให้กับ งาน 100 เปอร์เซ็นต์  และเมื่อไม่ทุ่มเทกับการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ปัญหา และความผิดพลาดและด้อยประสิทธิภาพก็จะตามมาส่งผลถึงผลผลิต หรือ การบริการที่ด้อยคุณภาพไปด้วย หรือ บางคนอาจยังต้องการมุ่งหวังไปกับการหางานใหม่เพื่อให้ได้งานที่ตรงกับความต้องการ เพราะคาดหวังถึงความสุขที่ได้จากการทำงาน
 
 
 
 
     แน่นอนว่า การที่ได้ทำงานที่เรารักหรืองานที่เราชอบ เราถนัด จะช่วยลดระดับของความเครียดและความกดดัน ที่เกิดจากการทำงานได้ เพราะ อย่างน้อยเราก็จะทำงานนั้นอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ  โอกาสผิดพลาดก็ จะมีน้อยลง  
 
     แต่มีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่จะเข้ามากระทบ ไม่ว่าเรา จะได้ทำงานตรงกับที่เราต้องการหรือไม่ก็ตาม อาจเกิดปัญหาจาก เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้อง สถานที่ในการทำงาน สิ่งแวดล้อม สถานะทางการเงิน รวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานอีกด้วย และยังมี ปัญหาอื่นๆ ทางด้านบุคลากรโดยตรง อันอาจเกิดจากการยอมรับกัน ตำแหน่งหน้าที่ ความสามรถของตนเอง การกระทบกระทั่ง การประสานงานกัน ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการไม่มีความสุขจากการทำงาน
 
     นอกจากปัจจัยแวดล้อมภายนอกแล้ว บุคลากร หรือ พนักงานเองก็มีส่วนช่วยเพื่อนร่วมงานให้มีความสุขไปกับการทำงานได้ บรรยากาศการทำงานที่ดีต้องการให้ผู้ร่วมงานทุกคนขยันทำงาน และมีอารมณ์ดี นั้น อาจมีการกระทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือ การไปท่องเที่ยวพักผ่อนร่วมกัน จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นมนุษย์สัมพันธ์ที่ใกล้ชิด เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ดังนั้น เราควรสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน ทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อนร่วมงานด้วย
 
 
 
     นอกจากนี้ การยิ้ม หัวเราะ และ อารมณ์ขัน สามารถสร้างความร่าเริงเบิกบาน ทำให้ตัวเองและผู้ที่อยู่รอบข้างอารมณ์ดี โดยเหตุหลักๆ ของการไม่มีความสุขจากการทำงานมักเกิดจากความเครียด ในการทำงาน และ เพื่อนร่วมงานเป็นหลักนั่นเอง
 
     หลักสูตรการทำงานอย่างมีความสุข นั้น จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ จากอาจารย์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชำนาญการในเรื่องการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุขภายในองค์กร
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com