dot dot
หลักสูตร การบริหารเวลา : Time Management

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

การบริหารเวลา
Time Management

 

     การบริหารเวลา ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆที่สามารถจัดการบริหารกันได้อย่างสบาย แต่มีบ่อยครั้ง ที่เราต้องตอบคำถามหลายๆคน ด้วยคำตอบที่ ว่า “ไม่มีเวลา” นั่นแปลว่า การบริหารเวลาที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆนั้น แท้จริงแล้วมีความสำคัญมากพอๆกับการบริหารบุคคล หรือการบริหารงานด้านอื่นๆ
 
 
     การบริหารเวลาที่ถูกต้องและลงตัว จะช่วยขจัดปัญหา เรื่องการเรียงลำดับความสำคัญของงาน และ ความเร่งด่วนของงาน โดยปัญหาส่วนใหญ่ของการบริหารเวลา มักประสบปัญหาในการทำงานไม่ทันตามกำหนด หรือส่งงานไม่ทันตามสัญญา ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ โลกอินเตอร์เน็ต และโลกออนไลน์ การสื่อสารทางโซเชียลมีเดียส์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันตลอดเวลา การเล่นเฟสบุ๊ค ไลน์ และอื่นๆ อาจทำให้การจัดสรรเวลานั้นยากขึ้นไปอีก
 
 
   หากจัดสรรเวลาไม่ถูกต้องอาจทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมายโดยไม่จำเป็น แม้กระทั่งการสูญเสียเวลาในการค้นหาเอกสาร หรือ ข้อมูลสำคัญต่างๆภายในแฟ้มของท่าน หรือ ภายในองค์กร
 
 
 
     การบริหารเวลาที่ได้ประสิทธิภาพดีจะต้องมีเทคนิคเฉพาะ มีการประเมินการบริหารเวลาของตน มีการวางแผนจัดทำตารางเวลาต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่าๆ กันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพ ปริมาณ ของผลผลิตในองค์กรนั่นเอง
 
   
    การจัดทำเทคนิคกระบวนการและการวางแผนการบริหารเวลา นั้นจะต้องมีเทคนิคโดยอาศัยความความรู้ความสามารถและเชียวชาญของวิทยากรผู้ชำนาญการโดยเฉพาะในเรื่องการบริหารเวลา เพื่อการจัดการบริหารเวลาที่ทุกคนมีเท่าๆกันให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 
ใน 1 วัน มี 24 ชั่วโมงเท่ากัน
ใครสามารถใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากกว่า เท่ากับโอกาสในการประสบความสำเร็จมีมากกว่า
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้

 
หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com