dot dot
หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

    กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

www.วอล์คแรลลี่.com

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

 

     ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่ หลายมุม คิดได้กว้างไกล ประกอบด้วยลักษณะความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดคล่องตัว (Fluency) ความยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ความคิดอเนกนัยหรือความคิดแบบกระจาย จึงตรงกันข้ามกับ ความคิดเอกนัย (Convergent Thinking) หรือความคิดในทิศทางเดียว ซึ่งเป็นลักษณะความคิดที่มุ่งเน้นเพียงความคิดเดียวเท่านั้น
กิลฟอร์ด (Guilford. 1950)
 


     ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคล ที่จะนำไปสู่วิธีการ แนวทาง หรือ ผลผลิตใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยี  รวมทั้งความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น ที่ต้องประกอบไปด้วย อารมณ์ ความรู้สึก และการรับรู้เข้าใจเชิงเหตุผล จึงเกี่ยวข้องกัน ทั้งทางศิลป และวิทยาศาสตร์ ในเชิงรูปธรรม จะเน้นถึงการรู้การเข้าใจ บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ตามปรากฏกาณ์ ที่เป็นไป โดยธรรมชาติ โดยเกิดจากสั่งสมประสบการณ์ที่ยาวนาน หรือความสามารถ ความชำนาญ เฉพาะตัว ของผู้คิด ความคิดสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับการจินตนาการ หรือคาดการณ์ล่วงหน้า รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหา หรือการหาคำตอบ ที่แตกแต่งออกไปในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมักก่อให้เกิดผลงาน ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณค่าเกินความต้องการ หรือเหนือความคาดหมายอยู่เสมอๆ
 
     ผู้ที่สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ หรือ นวัตกรรม และ การบริการต่างๆ โดยใช้จินตนาการจากความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเดิมอยู่ พร้อมกับ ประสบการณ์ เพื่อมาใช้ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ผลิตผลใหม่ ที่เป็น ความรู้ หรือประสบการณ์ ใหม่เกิดขึ้น ที่แตกต่างจากเดิมที่เคยเกิดขึ้นหรือมีอยู่แล้ว
 
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า สมองแต่ละซีกของมนุษย์มีคุณสมบัติแตกต่างกัน คือ
สมองซีกซ้าย มีหน้าที่เกี่ยวกับการคำนวณ ค้นหาเหตุผลการวิเคราะห์ และการสั่งการ
สมองซีกขวา มีหน้าที่เกี่ยวกับศิลปะ จังหวะ ดนตรี สีสัน ฯลฯ ต่างๆ

     การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทำได้ทั้งทางตรงโดยการสอน แนะนำ หรือ การฝึกฝนการกระทำบ่อยๆ  และทางอ้อมก็สามารถทำได้ด้วยการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ เพื่อการส่งเสริมให้ใช้จิตนาการตนเอง  
 
     การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นั้น มีเทคนิคและวิธีการ ดำเนินกระบวนการ อยู่หลายวิธีการด้วยกัน  ซึ่งต้องไดรับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะเรื่องการพัฒนาความคิคสร้างสรรค์ เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งใว้
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com