dot dot
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพ

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ


 

     บุคลิกภาพ หมายถึง คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะทางจิตใจ ที่ประกอบรวมกันขึ้นเป็นตัวบุคคล ซึ่งสามารถสะท้อนการกระทำของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆโดยจะครอบคลุมลักษณะต่างๆ ของบุคคล อาทิเช่น ลักษณะนิสัยใจคอ ความสามารถในการปรับตัว ทัศนคติ อารมณ์ การรับรู้ และความสนใจในเรื่องต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน โดยเป็นการแสดงหรือเปิดเผยออกไป ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว โดยมีคนอื่นมองอยู่ หรือรู้สึกไปกับสิ่งที่เราแสดงออก
 
    ดังนั้น บุคลิกภาพอาจเป็นส่วนที่สำคัญของมนุษย์ในการที่จะช่วยส่งเสริม หรือขัดขวางความสำเร็จในด้านต่าง ๆ การที่จะมีบุคลิกภาพดีนั้น มิใช่ดูได้จากภายนอกด้วยการแต่งกาย หรือพฤติกรรมที่แสดงออกเท่านั้น หากจำเป็นต้องมี การปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลิกภาพภายในเสียก่อนเป็นเบื้องต้น จึงจะทำให้ การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกประสบความสำเร็จได้
 
    ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งบทบาทในหน้าที่การงานเพื่อเป็นประโยขน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ
 
 
 
     การที่บุคคลมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น ส่งผลให้ บุคลดังกล่าวมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความจริงได้ มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ มีความสามารถในการเข้าสังคม เพื่อสร้างสัมพันธ์กับบุคลลอื่น บุคลิกภาพที่ดีนั้น อาจประกอบไปด้วย มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะด้านต่างที่ชำนาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบ มีความจริงใจ รวมถึงการมีอารมณ์ขันและมีคุณธรรมภายในอีกด้วย
 
     นอกจากเรื่อง อารมรณ์และจิตใจภายในแล้ว ยังหมายถึงการแสดงออกถึงภาพลักษณ์ภายนอกที่เหมาะสม เช่น การแต่งกาย กริยาท่าทาง การพูด เจรจา การใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม หมายรวมถึงการปรากฎตัวต่อสาธารณะนั่นเอง
 
 
     การมีบุคลลิกภาพที่ดี  ถือเป็นโอกาส และปัจจัยที่สำคัญส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริม ทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ดี และ หากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่ดีย่อมเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในองค์กร สินค้า หรือ บริการ ให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี  
 
    หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ หรือ อาจารย์วิทยากรที่เชี่ยวชาญในด้านการปรับปรุงปรุงพัฒนาบุคลิกภาพ หรือสถาบันพัฒนาบุคคลิภาพที่เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงองค์กรพัฒนาบุคลากรให้มีภาพลักษณ์บุคลิกภาพ ที่ดีและเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะต่อไป  
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com