dot dot
หลักสูตร การสร้างทีมงาน : TeamBuilding

    กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน       

    ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรมสัมมนา บรรยาย หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดกิจกรรมสัมมนา หรือ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้
 
 
 
www.วอล์คแรลลี่.com
 
หลักสูตร การสร้างทีมงาน
TEAM BUILDING
 
 
 

     การทำงานเป็นทีม คือการที่บุคคลตั้งแต่ 2-3 คนขึ้นไปมาทำงานร่วมกันเพื่อให้งานนั้นสำเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ร่วมงานต่างก็ได้รับความพอใจในผลงานนั้น ๆ ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม มีมากมาย

     ยกตัวอย่างการแข่งขันกีฬาฟุตบอล หรือ กีฬาวอลเลย์บอล ที่จะต้องทำงานประสานกันเป็นทีม หากไม่มีการประสานการเป็นทีม ไม่มีการวางตำแหน่งภายในทีม หรือไม่มีการวางแผนทีมเพื่อหวังผลในการแข่งขัน ชัยชนะก็จะไม่เกิด

      เพราะฉะนั้น สมาชิกในทีมจะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถของตน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงานในทีม ทำให้ตนเองเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ มีการปรับท่าที มีการการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารระหว่างกัน

     นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการทำงานที่เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี น้ำหนึ่งใจเดียวกัน เกิดความสุขในการทำงานร่วมกัน

     ส่งผลให้บุคลากรภายในทีมมีการพัฒนาบุคลิกภาพ ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อองค์กรมีทีมงานที่ดี มีคุณภาพ ผลงานหรือผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือ องค์กรนั้นๆ ย่อมมีคุณภาพตามไปด้วย

 

     ปัจจัยแห่งความสำเร็จของทีมงาน
 
               
การทำงานเป็นทีมให้ประสบผลสำเร็จนั้น ประกอบด้วย

                1. ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
 
                2. ผู้นำทีมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างและสนับสนุน
                    ให้การทำงานเป็นทีมของสมาชิกทุกคนประสบผลสำเร็จ
 
                3. สมาชิกในทีมจะต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการทำงานเป็นทีม
 
                4. มีการแบ่งงานเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมภายในทีม
 
                5. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนภายในทีม
 
                6. มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือร่วมใจ 

                7. การประสานงานภายในทีมที่ดี มีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
                ฯลฯ
 
 
                นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเป็นทีมอีกมากมาย เพื่อหาหนทางและทางออกในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น  จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญการเพื่อดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนและกระบวนการ การสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาองค์กรต่อไป
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com