dot dot
หลักสูตร การสร้างองค์กรคุณภาพ TQM

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com
 

การสร้างองค์กรคุณภาพ
T Q M
Total Quality Management

 

       T          Total
       Q         Quality
       M         Management
 
      Total Quality Management  หรือ TQM  หมายถึง การบริหารจัดการองค์กร เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพและคุณภาพที่สมบูรณ์สำหรับสินค้าหรือบริการ แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 
     โดยคุณภาพต่างๆนั้น เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ทุกแผนก ทุกฝ่าย และ ทุกคนในองค์กร โดยเป็นการบริหารจัดการงานที่ไม่หยุดนิ่ง มีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมมากกว่าการสร้างหลักประกันในคุณภาพสินค้าหรือบริการ 
 
     TQM เป็นกระบวนการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนในทุกขั้นตอน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 
      โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมกับการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ให้เกิดความประทับใจ ในสินค้า หรือ บริการนั้นๆ และจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด โดยการพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน และมีการกำหนดต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำที่สุด และครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมการบริหารจัดการองค์กร และสินค้า ในทุกๆด้าน
 
 
 
     เช่น การพัฒนาความมีมาตรฐานของสินค้า การสร้างความเชื่อมั่นในสินค้า สร้างประโยชน์ใช้สอย และมีความแข็งแรงทนทาน.ใช้งานได้ยาวนานที่สุด นอกจากนี้ ยังต้อง คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าและบริการอีกด้วย  
 
     ในส่วนของบุคลากรเอง ก็ต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆกันทั้งองค์กร มีการสื่อสารกับลูกค้าด้วยความเข้าใจ ด้วยถ้อยคำที่สุภาพ และ ให้บริการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที  ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจได้
 
 
     การจัดการคุณภาพ TQM (Quality Management) นั้น ประกอบไปด้วยกระบวนการที่สำคัญ หลายขั้นตอน หลายวิธี ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ อาจารย์วิทยากร ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านเพื่อนำองค์กรเข้าสู่กระบวนการ การสร้างองค์กรคุณภาพ T Q M Total Quality Management
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้

 
หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com