dot dot
หลักสูตร การสร้างและรักษาแบรนด์สินค้า

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดประชุมสัมมนา หรือ จัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

การสร้างและการรักษาแบรนด์สินค้า
BRAND NAME


 

     แบรนด์สินค้าถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ได้อย่างดี แบรนด์ที่สร้างและประสบความสำเร็จนั้น ช่วยสร้างภาพลักษณ์และบุคคลิกให้กับสินค้าได้อย่างดีเยี่ยม บางครั้งผู้บริโภคอาจไม่จุกจิกหรือดูรายละเอียดมากนักเมื่อทราบถึงแบรนด์นั้นๆ  
    แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จบางแบรนด์อาจเป็นตัวบ่งบอกรสนิยมหรือเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างชัดเจนเนื่องมาจากการได้ใช้สินค้าที่มีความยิ่งใหญ่ ของแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่นั่นเอง
     ในวงการธุรกิจนักธุกิจและผู้ประกอบการ องค์กร บริษัทต่างๆ ล้วนมีความต้องการให้สินค้าของตนมีแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งนั่นจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี แบรนด์สินค้าบางแบรนด์มีมูลค่ามากมายกว่าตัวสินค้าเสียอีก แบรนด์สินค้าบางแบรนด์ ผู้บริโภคเห็นแค่สัญลักษณ์ของแบรนด์สามารถนึกถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการได้อย่างดี และบางแบรนด์ยังเป็นสินค้าที่ส่งเสริมสินค้าชนิดใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆภายใต้แบรนด์ดังกล่าวได้ดีกว่าการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่อีกด้วย
 
     แบรนด์สินค้าที่ประสบความสำเร็จต้องมีลักษณะเป็นรูปธรรม และสามารถล่วงรู้ได้ว่าแบรนด์ดังกล่าวคือสินค้าหรือบริการอะไรประเภทใด มีคุณภาพและประโยชน์ใช้สอยมากเพียงใด โดยต้องมีประสบการณ์ของผู้ใช้สินค้าหรือแบรนด์ดังกล่าวถูกกล่าวขานในเชิงสร้างสรรค์ โดยต้องมีการบริหารจัดการสินค้าที่อยู่ภายใต้แบรนด์ดังกล่าวให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา อย่างสม่ำเสมอ
     การรักษาแบรนด์ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคงความเชื่อมั่น และ คงคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ สามารถสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้ตลอดเวลา เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการจะซื้อสินค้าหรือบริการ ต้องทำให้นึกถึงแบรนด์ของเราเป็นอันดับต้นๆ หรือ อันดับแรกได้ยิ่งดี หากบริหารจัดการภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ นั่นย่อมหมายถึงโอกาสและผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล
 
    หลักสูตรการสร้างและรักษาแบรนด์เนมเป็นหลักสูตรละเอียดอ่อนและมีกระบวนการขั้นตอนที่ซับซ้อน มีการวิเคราะห์เชิงทัศนคติเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้ชำนาญหรืออาจารย์วิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องแบรนด์เนมโดยเฉพาะ
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้

 
หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com