dot dot
หลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กร : Communication

กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

การสื่อสารภายในองค์กร
Communication

 

   มนุษย์จำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กร หรือในชีวิตประจำวัน  บุคคลต่างๆ ก็ต้องมีการสื่อสารกันเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการดำรงชีวิตและการทำงาน  หรือเพื่อการประสานงานและความเข้าใจต่างๆ อย่างเหมาะสม  และในแง่องค์กรการสื่อสารจะช่วยสร้างวัฒนธรรมขององค์กร และสร้างองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย  

 

     การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จัดเป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน ทั้งการทำงานส่วนบุคคลและการทำงานเป็นทีม และระหว่างหน่วยงาน ระหว่างองค์กร รวมถึงระหว่างองค์กรกับลูกค้า

 

     การสื่อสารยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน หลาย ๆ ปัญหา ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและองค์กรจำนวนมากเกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ขาดความร่วมมือ ขาดการประสานงาน ทำให้การทำงานล้มเหลว อาจถึงขั้นเกิดความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ลุกลามรุนแรงได้

 

  

 

      การสื่อสารภายในองค์กรเป็นศูนย์กลางและพื้นฐานที่ทำให้ผู้คน บุคลากร รับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกัน ในเรื่องเดียวกันภายในองค์กร ประกอบด้วยกันหลายส่วน ถึงแม้ว่าภายในองค์กรเองมีการแบ่งย่อยแบ่งสาขาอย่างหลากหลาย 

 

     ส่วนใหญ่ปัญหาที่พบนั้น มักยึดติดอยู่กับค่านิยมในระดับผู้บริหาร กับ ระดับพนักงาน  ผ่านการสั่งการในแนวดิ่งลงมา ทำให้ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรด้วยกัน  ดังนั้น ผู้บริหารที่ดีควรใช้การสื่อสารสองทางกับบุคลากรพนักงานภายในองค์กร
(Two –Way   Communication)


 

    ในการสื่อสารภายในองค์กรนั้น  มีระดับการสื่อสารอยู่หลายระดับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล  การประชุม  การสัมมนา  การชี้แจง  การชี้แจงด้านเอกสาร  ภายในองค์กร  หรือแม้การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ เป็นต้น 

 

     สิ่งเหล่านี้  ผู้บริหารควรเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย  ต้องทำให้ทุกระดับทั้งฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริหารรับทราบข้อมูลที่สอดคล้องกันจึงจะสามารถสร้างภาพลักษณ์หรือรับรู้ปัญหาขององค์กรได้ทั้งหมด

 

    

     หลักสูตรการสื่อสารภายในองค์กร มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือ อาจารย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงจะทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้

 
หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com