dot dot
หลักสูตร EQ เพื่อพัฒนาบุคคลากร

     กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally   คือ กิจกรรมกลุ่มที่กระทำควบคู่ไปกับการประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และ สภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบกึ่งวิชาการ และ แบบสันทนาการ ทั้งสองแบบ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการสื่อสารสองทาง มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างออกไป และ ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมทดสอบทักษะ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน

      ในการกำหนดหลักสูตรหรือหัวข้อการจัดกิจกรรม นั้น โดยทั่วไป ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ จะทราบถึงปัญหาในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรดีอยู่แล้ว โดยมักจะกำหนดหัวข้อหรือความต้องการในการแก้ไขปัญหาหรือต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยจะขอยกตัวอย่างหลักสูตรหรือหัวข้อยอดนิยมในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

 

www.วอล์คแรลลี่.com

EQ เพื่อพัฒนาบุคคลากร
Emotional Quotient 

 
     บุคลากร เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจ โดยจะเห็นได้จากการมีหน่วยงานองค์กร มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านหน้าที่การงานเป็นหลัก แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ในระยะหลังมีการนำบุคลากรเข้าสู่ระบบการอบรมมากขึ้นในเรื่อง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ
 
     EQ ย่อมาจาก Emotional Quotient หมายถึง  “ความฉลาดทางอารมณ์”  หมายถึงสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความรู้เท่าทันในท่วงที และความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นที่สามารถประเมินเป็นช่วงค่าของตัวเลขได้ อารมณ์สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้การกระทำของมนุษย์ให้มีเหตุผลมากขึ้นผิดพลาดน้อยลง ในความเป็นจริงของชีวิตจะเป็นสุขได้สำเร็จ
 
     สรุปได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขในการรับรู้และเข้าใจในอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถที่จะจัดการอารมณ์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต
 
 
 
 
     การนำ EQ มาพัฒนาบุคลากร น่าจะหมายถึงการ พัฒนาคนให้มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้ และมีมนุษยสัมพันธ์เข้ากับคนอื่นได้ดี  โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนา ทางด้านจิตใจ หรือ ทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพนักงานเอง
  
 
     เนื่องจากในสภาวะปัจจุบัน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเป็นตัวปลุกเร้าให้เกิดสภาพภาวะอารมณ์ไม่ปรกติ ไม่แจ่มใสและแปรปรวน ได้ แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้น สามารถเลือกได้ว่าจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างไร นั่นคือความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ
 
   
    หลักสูตร EQ เพื่อพัฒนาองค์กรนั้น จำเป็นต้องความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์วิทยากรที่มีประสบการณ์และจิตวิทยาในการแนะนำหรือดำเนินการตามหลักสูตรให้ได้ประโยชน์แก่หน่วยงานอย่างสูงสุด
 
 
อาจารย์วิทยากรผู้ชำนาญหลักสูตรนี้หลักสูตร หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่


Booking.com